Učební plán

Školní vzdělávací program Škola pro život

PředmětRočník        
 1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Český jazyk8910775545
Anglický jazyk113333333
Německý jazyk      222
Matematika455555545
Prvouka222      
Přírodověda   12    
Vlastivěda   22    
Chemie       22
Fyzika     2221
Přírodopis     2222
Zeměpis     2221
Dějepis     2222
Výchova k občanství     1111
Výchova ke zdraví       11
Hudební výchova11111111 
Výtvarná výchova111222212
Pracovní činnosti111111 11
Informatika   1111
Tělesná výchova222222223
Týdenní dotace předmětů202225252629303132
Celkem118 hodin    122 hodin   

Poznámky k učebnímu plánu pro školní rok 2023/2024

1. stupeň

1., 2. a 4. roč. jsou rozděleny na skupiny v hodinách anglického jazyka. 4. ročník je rozdělen na skupiny v hodinách informatiky. 5. ročník nebude mít odpolední vyučování, neboť podle vyhlášky 256/2012 Sb. mohou mít také žáci 1. stupně v dopoledním vyučování 6 hodin.

Ve 3. a 4. roč. bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova desetihodinový kurz základního (3. roč.) a desetihodinový kurz rozšiřujícího (4. roč.) plaveckého výcviku v bazénu na Lochotíně, a to od 6. listopadu 2023 do 22. ledna 2024 vždy v pondělí od 09. 00 hod. do 10. 30 hod.

2. stupeň

Odpolední vyučování (6. – 8. hod., tj. 12. 35 – 15. 10) je v 8. – 9. roč. v úterý a ve čtvrtek. Žáci 6. roč. se dělí na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden) a v předmětu tělesná výchova, dále na skupiny v hodinách anglického jazyka, informatiky a ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky. V 6. A probíhá tandemová výuka v hodinách matematiky.

Třída 7. C se dělí na skupiny v hodinách anglického jazyka, německého jazyka, informatiky a ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky. Žáci 8. roč. se dělí na chlapce a dívky v hodinách pracovních činností (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden). Žáci 9. roč. se dělí na chlapce a dívky v hodinách tělesné výchovy, pracovních činností a ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky, dále pak na skupiny v hodinách anglického a německého jazyka, informatiky. Dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. roč. proběhnou v Krkonoších v termínech 21. – 26. ledna a 26. února – 2. března nebo 3. března – 8. března 2024 (termín na přelomu února a března je v jednání)