Projekty

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

eTwinning

eTwinning představuje evropský program, který sjednocuje školy a učitele napříč Evropou. Cílem tohoto projektu je podnítit mezinárodní výměnu zkušeností, podporovat tvorbu společných projektů a posilovat globální vzdělávání. Studenti mají možnost komunikovat s vrstevníky z jiných zemí, což posiluje mezinárodní porozumění a vzájemný respekt. Účastnící získávají dovednosti v oblasti týmové spolupráce, komunikace v cizím jazyce a digitální gramotnosti. Projekty mohou zahrnovat zkoumání kulturních odlišností a podporovat vzájemné porozumění mezi studenty. Tato platforma poskytuje školám a učitelům jedinečnou příležitost propojit své třídy s celým světem a podporovat inovativní výuku.

Šablony 2023 – 2025 – ZŠ Nezvěstice

Od 1. září 2023 se naše škola zapojí do projektu Šablony. Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií.

Doučování žáků škol

Od září 2022 do června 2023 se naše škola zapojí do projektu Doučování žáků škol. Projekt se snaží podpořit především žáky ohrožené školním neúspěchem a myslí i na ty, na které obzvláště dopadla nemožnost prezenční výuky v době pandemie Covid – 19.

Šablony III – ZŠ Nezvěstice

Od března 2022 do června 2023 bude na naší škole probíhat projekt Šablony III. V jeho rámci bude realizována tandemová výuka, doučování, čtenářská dílna, klub deskových her, využití ICT ve výuce a projektové dny ve škole i mimo ni.

všech pět pohromadě (V5P)

Všech pět pohromadě (V5P)

Naše škola se stala součástí projektu SUPREME MH „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a dospívajících“, jehož cílem je podpořit duševní zdraví a pohodu žáků ve věku 11-13 let. Projekt vznikl v reakci na zvyšující se potřebu věnovat se duševnímu zdraví mladé populace a jedním z jeho cílů je zavedení vzdělávacího programu „Všech pět pohromadě“.

V naší škole se do tohoto programu zapojili žáci 7. ročníku. Program „Všech pět pohromadě” zvyšuje znalosti žáků o duševním zdraví a zlepšuje jejich sociální a emoční schopnosti a dovednosti. Byl vytvořen výzkumnými pracovníky Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s Nadací RSJ. V letech 2018 až 2020 byl pilotován na 25 základních školách. Nyní dochází k implementaci na dalších téměř 70 školách Karlovarského a Plzeňského kraje.

Projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou školní inspekcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je financován za podpory fondů EHP 2014-2021. Více informací o projektu naleznete na www.supreme-mh.cz nebo www.vsechpetpohromade.cz.

Realizace projektu: 2021/2022 – 2022/2023 (v předmětu Výchova k občanství)

Mgr. Petra Pánková

recyklohraní

Projekt „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Jedná se o školní recyklační program  pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Do nádob ve škole děti ukládají použité baterie a elektrozařízení, za jejich odevzdání získáváme body.

Realizace projektu: dlouhodobý projekt