Školní řád

Obecné ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Školní řád vydává ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcí vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j.:37014/2005-25, který přebírá škola jako závazný dokument.

Osobnost žáka

Základem našeho vzájemného působení ve škole je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.

Nezapomenout:
Pozdravit
Poděkovat
Poprosit

Nebýt lhostejný ke svému okolí, umět pomoci, napomenout nebo přivolat pomoc.

Práva žáka

jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a zakotvená v zákoně č. 561/ 2004 Sb.

 1. Žák má právo na vzdělání, poskytování služeb podle školského zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 2. Má právo na svobodný projev, vyjádření svého vlastního názoru zdvořilou formou. Může zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu. Ti jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.
 3. Žák má právo na plný a harmonický rozvoj své osobnosti, na možnost rozvíjení svých dovedností a schopností, pomoc ze strany školy a individuální pomoc pedagogů.
 4. Žák má právo být vychován v duchu míru, důstojnosti, tolerance, svobody, rovnosti, solidarity a stejných možností pro všechny.
 5. Žák se může vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání.
 6. Žák má právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku.
 7. Žák má právo na zdravou výživu, zdravé školní prostředí, ochranu zdraví, věcné a úplné informace o stavu životního prostředí.
 8. Žák má právo být chráněn před jakoukoli diskriminací, šikanováním, popř. nespravedlivým trestáním. Pokud se cítí z jakéhokoli důvodu ohrožen, informuje učitele, který je povinen sdělení věnovat pozornost a situaci řešit.
 9. Žák má právo si svobodně vybrat, čím chce být /svobodná volba typu školy/, má právo na včasné informace.
 10. Žák má právo svobodně myslet, věřit v Boha nebo nevěřit.

Povinnosti žáka

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
 2. Na vyučování se žák řádně systematicky připravuje, svědomitě plní zadané úkoly a řídí se pokyny ředitele školy, jeho zástupce, třídních učitelů a všech pracovníků školy.
 3. Žák zachovává čistotu ve škole i v jejím okolí. Společensky nežádoucím jevem a věcí neslučitelnou s morálním profilem žáků školy je i nevhodné chování na veřejnosti. Na závažné případy upozorníme Policii ČR nebo kurátorku pro mládež odboru sociálních věcí, oddělení sociální prevence.
 4. Plní svědomitě a samostatně všechny úkoly vyplývající z funkce v žákovské samosprávě. Žák má povinnost dodržovat pravidla společenského chování, nepoužívá hrubých a vulgárních slov, v jednání s dospělými je zdvořilý, používá oslovení paní učitelko, pane učiteli. Ve škole zdraví všechny dospělé osoby. Má povinnost chovat se ukázněně, neubližovat jinému, chovat se tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje i ostatních. Žák nebo skupina žáků se nesmí dopouštět vůči jiným žákům šikany (úmyslné ubližování, např. ponižování, psychické a fyzické týrání apod.). Rovněž jakákoli forma rasismu (projevy nenávisti k lidem určité rasy nebo etnika) a diskriminace je zakázána.
 5. Žák chodí do školy slušně a čistě oblečený, bez zbytečných výstředností v úpravě zevnějšku i oblečení. V budově školy nechodí s pokrývkou hlavy. Zodpovídá za cenné předměty a mobilní telefony, které si s sebou přinese. Ztrátu věcí ihned hlásí třídnímu učiteli. Nalezené věci předá nálezce ihned do ředitelny školy.
 6. Při vyučování se žáci řídí pokyny vyučujícího. Všechny potřeby na vyučování mají žáci připraveny vždy na začátku vyučování na lavici. Při hodinách dodržuje zasedací pořádek. Učebnice nosí zabalené.
 7. V budově školy platí úplný zákaz používání mobilních telefonů, tabletů (dále jen zařízení). Žák s příchodem do školy vypne zařízení, uloží na vlastní zodpovědnost do své aktovky nebo své šatní skříňky. Toto zařízení nebude používat ani o přestávkách. Zařízení může zapnout až při odchodu ze školy po skončení výuky. Žáci budou moci využívat zařízení pouze ve výuce na přímý pokyn vyučujícího nebo jej mohou použít jen výjimečně s výslovným souhlasem pedagoga v nutných případech kontaktu s rodiči. Je-li školní vzdělávání uskutečňováno mimo školní budovu (vycházka, filmové představení, školní výlety, exkurze, apod.), řídí se žáci pokynem učitele/vychovatelky.
 8. Při pobytu o přestávce ve třídě, na chodbě či venku každý dbá pokynů dohledu a je ukázněný. Přestávky tráví ve své kmenové třídě nebo na chodbách u své třídy. Školní budovu může žák opustit pouze s vědomím učitele nebo vedení školy.
 9. Žáci dodržují základní osobní hygienu, zvláště před jídlem a po použití WC. V areálu školy a v tělocvičně se žáci pohybují vždy ve vhodných přezůvkách nezanechávajících stopy na podlaze.
 10. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo o přestávce jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli na dohledu nebo třídnímu. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým vedením a vypínači bez dohledu
  učitele. Je přísně zakázáno připojovat jakékoliv spotřebiče k elektrické síti v objektu školy.
 11. Žáci jsou na začátku roku poučeni vyučujícími o dodržování zásad bezpečnosti při výuce odborných předmětů, při tělesné výchově, pobytu v budově i mimo ni, jsou seznámeni s provozními řády odborných učeben, tělocvičny, jídelny a jsou povinni tato pravidla dodržovat. Poučení je zapsáno do elektronické třídní knihy. Větrání učeben provádí pouze vyučující, otevírání oken v budově je žákům zakázáno.
 12. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žák nesmí přijít do školy pod vlivem návykových látek včetně alkoholu. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. V areálu školy je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety včetně elektronických). Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (např. žvýkací tabák apod.). Dále je zakázáno nosit do školy zbraně v jakékoliv podobě, zapalovače, pyrotechniku a spreje. V případě porušení tohoto bodu může být žákovi snížena známka z chování.
 13. Každý žák je povinen dodržovat tento komplexní školní řád a musí si být vědom toho, že za porušení povinností stanovených školním řádem budou podle závažnosti tohoto porušení uložena žákovi výchovná opatření. Za velmi závažné porušení řádu bude považováno:
  a) opakované hrubé chování vůči žákům a dospělým
  b) úmyslné poškozování majetku školy
  c) šikanování ostatních žáků, záškoláctví
  d) přinesení nebezpečných předmětů, alkoholu, cigaret, drog, zapalovačů, sprejů, pyrotechniky
  e) opakované porušování bodu č. 7 týkajícího se mobilů

Práva zákonných zástupců

 1. Zákonní zástupci mají právo na informace ohledně prospěchu a chování svého dítěte, a to vždy, když o to požádají (informace se podávají nejčastěji při konzultačních hodinách nebo při třídních schůzkách, nikdy v době vyučovacích hodin nebo bezprostředně před nimi).
 2. Zákonní zástupci mají právo seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které je škola povinna vydávat (výroční zpráva, rozbory hospodaření).
 3. Zákonní zástupci žáků mají právo požádat ze závažných zdravotních důvodů o individuální učební plán pro žáka.
 4. Zákonní zástupci žáků mají právo požádat o slovní hodnocení výsledků žáka.
 5. Zákonní zástupci mohou v případě pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.
 6. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.
 7. Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

Povinnosti zákonných zástupců

 1. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy.
 2. Zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 5. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Režim školy

 1. Vyučování začíná v 7,55 hod., po přípravném zvonění v 7,50 hod. jsou všichni žáci ve třídě.
 2. Školní budova je otevřena od 6,30 hod. pro žáky docházející do družiny, pro ostatní žáky od 7,35 hod. Žáci vstupují do školní budovy samostatně, bez doprovodu. Výjimku tvoří pouze zákonní zástupci žáků 1. tříd, kteří mohou v průběhu září a října ráno doprovodit své děti do prostoru šaten. V případě nepříznivého počasí může být šatna otevřena dříve než v 7,35 hod. a žáci pak neprodleně bez zdržování v šatnách odcházejí do školní družiny. Všichni žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv do budovy školy. Po příchodu do budovy se žáci přezouvají do zdravotně vhodné obuvi, odkládají obuv a svršky do šatních skříněk nebo kójí a ihned odcházejí do učeben. Zdravotně vhodnou obuví není uzavřená obuv nebo sálová obuv určená ke sportování. Žáci se v šatnách nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Žák zodpovídá za přidělený klíč k uzamykatelné šatní skříňce. Při jeho ztrátě uhradí rodiče žáka zhotovení duplikátu. Žák udržuje ve skříňkách pořádek a neodkládá do skříněk učebnice a školní pomůcky. Na pokyn pracovníka školy je povinen svou šatní skříňku otevřít.
 3. Časové jednotky:
1. vyučovací hodina7:55 – 8:40
2. vyučovací hodina8:50 – 9:35
3. vyučovací hodina9:50 – 10:35
4. vyučovací hodina10:45 – 11:30
5. vyučovací hodina11:40 – 12:25
6. vyučovací hodina12:35 – 13:20
7. vyučovací hodina13:30 – 14:15
8. vyučovací hodina14:25 – 15:10

Volná hodina pro 2. stupeň v den odpoledního vyučování: 11,30 – 12,35. Pokud v této době opustí žáci školní budovu, pak škola nenese odpovědnost za jejich zdraví a bezpečnost, z volné hodiny se vracejí nejdříve v 12,25 hod. Při pobytu venku na školním dvoře je přísně zakázáno rušit výuku ve třídách nahlížením do oken nebo nadměrným hlukem. Na odpolední vyučování musí být žáci nejpozději v 12,30 hod. ve třídě. Volnou hodinu mohou žáci také strávit v určené třídě, kam přicházejí ihned po obědě.

 1. V případě příznivého počasí mohou žáci trávit hlavní přestávku venku na školním dvoře, kde se chovají ukázněně a pohybují se pouze v prostoru dvora.
 2. Provoz školní družiny:
ranní6:30 – 7:35
odpolední11:30 – 16:00

Ze školní družiny žáci odcházejí samostatně k hlavnímu vchodu poté, co zákonný zástupce nebo doprovod stanovený zákonnými zástupci ohlásil přes videotelefon vychovatelce, že jde žáka vyzvednout.

 1. Obědy ve školní jídelně jsou vydávány podle rozpisu tříd od 11,30 hod. do 13,40 hod. Do jídelny přicházejí žáci společně za doprovodu učitele poslední vyuč. hodiny. Dodržují zásady správného stolování a řídí se pokyny dohledu. Po obědě ihned bez zdržování se v šatnách odcházejí domů nebo na další výuku.
 2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin, a to s doprovodem rodičů nebo s doprovodem stanoveným zákonnými zástupci. Je-li žákovi nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Škola může uvolnit žáka z vyučování na žádost rodičů předem. Na 1 až 5 dnů uvolňuje třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. Při uvolnění delším než 5 dnů podají rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v informačním deníku.
 3. Své pracovní místo uchová žák v čistotě a pořádku, bez pokynu učitele sám nemanipuluje se žaluziemi, zachází se školními pomůckami a nábytkem šetrně, úmyslně neničí společné vybavení školy ani majetek jiných osob. Psaní na lavice a do učebnic bude posuzováno jako úmyslné poškození společného majetku. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek, je povinen škodu odstranit nebo jeho rodiče škodu uhradit.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
 3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Pokud je žák hodnocen slovně, škola převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
 4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 5. Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

5.1 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé.

5.2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

5.3. Při hodnocení žáka klasifikací nebo slovním hodnocením jsou výsledky jeho vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny nebo slovně popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Při použití slovního hodnocení se dále posoudí výsledky vzdělávání v jejich vývoji, naznačení dalšího rozvoje žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

 1. Při hodnocení žáka podle odstavce 5.2. se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
 2. Podrobné zásady hodnocení a klasifikace dále rozvíjí Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
 2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
 3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
 4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
 • co se mu daří,
 • co mu ještě nejde,
 • jak bude pokračovat dál.
 1. Při školní práci vedou pedagogové žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 2. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
 3. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato novela školního řádu školy vstupuje v platnost 24. 1. 2024 po projednání na pedagogické radě dne 24. 1. 2024.

24. 1. 2024

Mgr. Jan Skalák, ředitel školy