Historie školy

1900-1903

Obec Nezvěstice neměla až do počátku 20. století vlastní školu. Místní děti tak musely docházet do škol vedlejších obcí, do Žákavé a do Chválenic. Bylo to dosti obtížné, zvlášť v období zimy a nepříznivého počasí. Ztížené podmínky spojené s docházkou dětí vedly nezvěstické občany k myšlence zřídit si vlastní školu. Návrh místních byl vyslyšen a dne 25. března 1900 obecní zastupitelé rozhodli o stavbě a požádali zemskou školní radu o povolení výstavby a  zřízení obecné školy v Nezvěsticích. To jim bylo 13. března 1902 povoleno. Dočasně byly pro školu pronajaty dvě místnosti u rodiny Žižkovských v domku č. 38 při okresní silnici do Spáleného Poříčí. Pro stavbu nové školní budovy byl vybrán obecní pozemek u kostela. V prozatímní škole se začalo vyučovat 13. října 1902 v celkovém počtu 115 zapsaných dětí. Řídícím učitelem byl ustanoven p. Václav Slavík a učitelem p. Benedikt Brejcha. S výstavbou nové školní budovy bylo započato následující rok. Dne 30. března 1903 byl slavnostně položen základní kámen a stavba byla zahájena podle projektu stavitele Ferdinanda Slabého ze Smíchova.
Historie nové školní budovy s č.p. 69 začíná rokem 1903, kdy byla dostavěna a v témže roce v ní, po slavnostním vysvěcení 20. září, započala i výuka. Do školy tehdy docházelo 50 hochů a 65 dívek. V následujícím roce založil pan řídící podél budovy okrasnou zahradu, školku a ovocnou zahradu za účelem vzdělávání žáků.

1912-1934

Škola byla původně dvoutřídní s bytem pro učitele. Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků, bylo pomýšleno na rozšíření školy. V roce 1912 došlo na základě usnesení školní rady k rozšíření školy na trojtřídní a v roce 1930 na čtyřtřídní. Původní budova začala být nedostačující, a tak své zázemí našla v prostorách právě dostavěného obecního domu.
Dne 19. června 1930 byla podána žádost o zřízení měšťanské školy. Nebyla však kladně vyřízena, a tak děti z Nezvěstic dojížděly do měšťanské školy v Plzni, Plzenci a Blovicích.

Ve školním roce 1933/34 bylo ve čtyřech třídách zapsáno celkem 133 dětí. Od roku 1934 byla obecná škola oficiálně organizována jako čtyřtřídní.

1965-1967

I přes rozšíření se škola nadále potýkala s nedostatečnými prostory pro výuku, proto procházela celou řadou přístaveb. Na počátku 50. let byly k hlavní budově přistavěny dvě třídy a ředitelna a budova národní školy rozšířena o jednu třídu a mateřskou školu. V letech 1965 – 67 byl svépomocí postaven nový pavilon, kde byla zřízena školní dílna, sklad a učebna.

I přes různé prostorové nedostatky měla nezvěstická škola výborné výsledky v pedagogické práci. Vystřídala se zde řada vynikajících pedagogů – učitelů i ředitelů. Z těch nejstarších můžeme jmenovat osobnosti jako Václav Slavík, Josef Bárta, Jan Krčma, Václav Karas, Bohuslav Petřík, Václav Hanzlíček a  Josef Krásný.

1985-2003

Škola se léty rozrůstala a snaha o vytvoření moderního školního areálu neustávala. Velkým úsilím vedení školy v čele s ředitelkou Alenou Vainfurtovou se začalo po dlouhých jednáních v roce 1985 s přístavbou a rekonstrukcí školy a školní jídelny. Stavba trvala 6 let.

Podmínky pro výuku tělesné výchovy žáků i mimoškolní sportovní aktivity dětí i dospělých se výrazně zlepšily vybudováním nové školní tělocvičny, která byla slavnostně otevřena 1. března 2003. Součástí tělocvičny je moderní zázemí, hlediště pro diváky, šatny, sprchy, nářaďovna, posilovna, gymnastický sál a hezká společenská místnost. Tělocvična je ozvučena, vybavena odsunovatelnými koši na basketbal a je možné v ní provozovat všechny sálové sporty.

2016-2019

V průběhu minulého století prošla školní budova mnoha přístavbami, rekonstrukcemi či opravami, které nebyly zdaleka posledními. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žáků a přizpůsobení se trendům a potřebám moderní doby, byla v roce 2016 započata 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce v prostorách půdy z iniciativy ředitele Mgr. Zdeňka Šafaříka a vedení obce. V prostorách tzv. velké půdy byly vybudovány čtyři učebny – fyziky, chemie, výtvarné výchovy a cizích jazyků. Vznikla zde prostorná galerie, která je propojena do 2. NP točitým schodištěm s  infocentrem a knihovnou. Výrazně se zlepšily také pracovní podmínky pro pedagogy, ekonomku a vedení školy. Kompletně byla také rekonstruována školní kuchyně. Celá akce probíhala v rámci projektu MŠMT Rozšíření kapacity základních škol. Škola se díky přestavbě stala bezbariérovou.

V roce 2019 získala obec finanční dotaci na projekt pod názvem „Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení“. Tak vznikly nové moderní prostory vybudované od června do září 2019 v rámci 2. etapy půdní vestavby. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách (přírodopis a matematika), rozvoj vzdělávání v digitálních technologiích a řemeslných oborech a vybudování a pořízení vybavení odborných učeben.

V půdní vestavbě vznikly dvě nové odborné učebny. První z nich je učebna přírodopisu a matematiky, kde navíc probíhá i výuka hudební výchovy 2. stupně a druhou je učebna vaření. Pro zajištění bezbariérového vzdělávání bylo v celém areálu školy provedeno stavební vyrovnání výškově rozdílných podlah budovy včetně vybudování bezbariérového WC a šatny pro imobilní osoby v nových prostorách vestavby.

Dalším cílem projektu bylo umožnění bezproblémového využívání nejnovější ICT nejen v nové části, ale v celé budově školy. V souvislosti s tím byla v 1. NP stávající počítačová učebna nově vybavena novými žákovskými PC, učitelským PC, serverem, scannerem, záložním zdrojem a interaktivní tabulí.

V suterénu byly odstraněny šatní drátěné kóje a místo nich instalovány šatní skříňky pro žáky 3. – 9. ročníků, děti z 1. a 2. ročníků mají dvě společné šatny. V přízemí vznikla ze stávající kmenové učebny nová bezbariérová, vhodně prostorově uspořádaná učebna školních dílen se skladem a keramickou dílnou vybavenou dvěma vypalovacími pecemi a hrnčířským kruhem. Na místě bývalé dílny byla vybudována nekmenová učebna a vedle ní vzniklo sociální zařízení pro další případnou třídu MŠ.

V rámci vestavby bylo pamatováno i na pedagogy a z bývalé cvičné školní kuchyňky vznikla kuchyňka pro zaměstnance s novou kuchyňskou linkou. Zázemí pedagogů se tak uzavřelo a tvoří jej tři spojené místnosti – sborovna, šatna a kuchyňka.

2020-současnost

Celá rekonstrukce školy vyvrcholila III. etapou v roce 2020, během které byla školní budova opatřena novou fasádou. Škola tak získala ucelený a moderní vzhled. Úpravou prošlo i okolí. Přilehlý park byl revitalizován a doplněn o novou geostezku.


Předchozí web školy

web z let 2003 – 2022