Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň: Mgr. Ivana Feifrlíková

Telefon: 377 891 178

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě v úterý 15.15 – 16.00 hod.

Informace pro žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce

Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2023/2024

Dny otevřených dveří konané v roce 2022/2023

Informace o přijímacím řízení na SŠ a víceletá gymnázia ve školním roce 2022/2023

• uchazeči o studium na SŠ dostanou na naší škole dvě přihlášky s vyplněnou hlavičkou a vyplněnou druhou stranou
• do přihlášky si doplní adresy, kontakty, vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně) – může pomoci brožura Čím budu, kde je přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro šk. rok 2023/24 – viz níže v části Informace k volbě povolání
• na přihláškách potvrďte prosím podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů.
přihlášky budou vydávat třídní učitelé
vyplněné přihlášky odevzdejte vých. poradkyni nejpozději do 13. 2. 2023, aby bylo možné opatřit je razítkem a podpisem ředitele školy
od 20. 2. 2023 budou potvrzené přihlášky vráceny žákům a ti je doručí na příslušnou SŠ do 1. 3. 2023
za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka
termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vypisuje školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.
• pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky
seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů)
• Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
v dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy konat nebudou a žák může podat libovolný počet přihlášek na SŠ

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 13. 4. + 14. 4. 2023
Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 17. 4. + 18. 4. 2023
Náhradní termíny: 10. 5. + 11. 5. 2023

Dříve než odešlete přihlášku:

• zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku, a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
• seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole
• pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem
zápisový lístek se bude vydávat do rukou zákonného zástupce od 20. do 24. února od 7,30 do 16, 00 hod. (u ekonomky školy, po 15 hod. u družinářky I. Huňáčkové)

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni nebo na vedení školy.