Online výuka

Hlavní komunikační platformou v období distančního vzdělávání je webová aplikace Škola OnLineNachází se zde přehled zadaných a splněných úkolů, jejich hodnocení a je tu prostor pro komunikaci mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci. Proto je nutné ji pravidelně sledovat.

On-line výuka probíhá v prostředí MS Teams. Každý žák je členem jednoho týmu (tým ~ třída, kanály v týmu ~ předměty). Organizátory on-line hodin jsou vyučující jednotlivých předmětů, kteří zahajují setkání týmu a stanoví vhodná komunikační pravidla pro zajištění nerušeného průběhu on-line výuky (např. ztlumené mikrofony, hlášení se o slovo, vypnutá kamera apod.). Týmy slouží pouze pro komunikaci v rámci on-line hodin a všichni účastníci jsou povinni se řídit základními pravidly internetové etikety. Pokud žáci chatují v MS Teams, pak výhradně s učitelem v souvislosti s výukou, není dovoleno vkládání jakýchkoli příspěvků, které nesouvisí s vyučováním.  Stejně jako ve Škole OnLine, tak i  v prostředí MS Teams je možné odevzdávat úkoly nebo sdílet výukové materiály.

Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině je evidována jako absence. Její omlouvání se řídí školním řádem dle stejných pravidel jako v době prezenční výuky. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele.

Manuály ke stažení: